Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

www.NOBETCİUZMAN.com (bundan böyle site olarak anılacaktır.)'a ziyaret eden kullanıcılar ve siteye üye olan kullanıcılar aşağıdaki üyelik sözleşmesini okumuş, anlamış, kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

1-Sözleşmenin Tarafları
Murat Düztaş'ın sahip olduğu WWW.NOBETCİUZMAN.COM web adresi kısaca "NÖBETÇİ UZMAN" olarak, işbu sözleşmede taraflardan www.nobetciuzman.com internet adresindeki içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek veya tüzel kişiler kısaca "HİZMET ALAN" olarak, hizmet alanın yardıma ihtiyaç duyduğu alanlardaki uzman danışmanlar ise kısaca "HİZMET VEREN" olarak anılacaktır.

2- Tanımlar
Hizmet Alan (Üye): NÖBETÇİ UZMAN uygulamasında, profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, iş bu Sözleşmeyi kabul ederek NOBETCİ UZMAN hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişi,

Kullanıcı: NÖBETÇİ UZMAN web sitesini hizmet alarak ya da hizmet almaksızın ziyaret eden kişi,

Hizmet Veren (Uzman): NÖBETÇİ UZMAN sitesinde danışmanlara özel profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, uzmanlığını sunduğu resmî belgelerle (diploma, sertifika vb.) belgelemiş, nobetciuzman.com hizmet(danışman) sözleşmesini kabul etmiş, başvurusu NÖBETÇİ UZMAN tarafından kabul edilmesi halinde, NÖBETÇİ UZMAN uygulamasında hizmet vermek istediğini beyan etmiş kişilerdir.

Site: www.nobetciuzman.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi,

Hizmet: Sitede hizmet veren tarafından sağlanacak her türlü hizmeti,

Nöbetçi Uzman Hizmetleri : NÖBETÇİ UZMAN; online danışmanlık konusunda aracılık hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması, ileride doğacak teknik zaruretlere uyum sağlanması, mevzuata uyum sağlanması, kullanıcıların Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini temin etmek üzere, dilediği zaman Hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilmesi, NÖBETÇİ UZMAN tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşulları,  ilgili Hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan kullanıcılara duyurulmasını,

Online Ödeme Sistemi: Danışan ve danışman arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının; NÖBETÇİ UZMANIN iş birliği yaptığı ve BDDK denetimindeki Ödeme Kuruluşu olan (??HANGİ ÖDEME KURULUŞU ADI YAZILACAK) Sanal POS tarafından, işbu Sözleşmede belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar aracılığıyla ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde sağlanan hizmeti,

Online Ödeme Hesabı: Online Ödeme Sistemi Hizmetinin ifa edilmesi için, NÖBETÇİ UZMANIN işbirliği yaptığı BDDK denetimindeki Ödeme Kuruluşu olan (HANGİ ÖDEME KURULUŞU KULLANILACAK İSE ADI YAZILACAK??) Sanal POS tarafından yönetilen (HANGİ SİSTEM??) adlı ödeme sisteminin bağlı olduğu koruma hesabını,

Mücbir Sebep: Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak ve hukuken de kabul edilebilir olayları,

Teklif: Kullanıcı/Hizmet alan, Hizmet veren profilinde ya da seçtiği kategoride belirtilen hizmetleri, belli bir dakika başına tarife üzerinden, görüşme sonunda hesaplanacak belli bir meblağın, ödeme bilgileri üzerinden otomatik tahsil edilmesini,

Sözleşme: NÖBETÇİ UZMAN Kullanıcı Sözleşmesini,

 Yönetmelik: 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

3-GENEL HÜKÜMLER

3.1- Siteye üye olarak veya Siteyi ziyaret ederek, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

3.2- Site sadece bir platform olup Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6/4 maddesine göre, site aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

3.3- Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.4- Kullanıcı Sözleşmesinin kapsamı, kullanıcı sözleşmesi ve ekleri ile site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak NÖBETÇİ UZMAN tarafından yapılmış olan her türlü uyarı, yazı ve açıklama gibi ifadelerdir.

3.5- Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak NÖBETÇİ UZMAN tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

3.6- Aşağıdaki hak ve yükümlülükler hem kullanıcı hem hizmet alan için geçerlidir;

3.7-Online danışmanlık hizmeti sunulmasını sağlayan NÖBETÇİ UZMANIN amacı; bir uzman tarafından görüntülü ve sesli iletişim kanalları ile kişiye ihtiyaç duyulan yardım ve destekleyici danışmanlık hizmeti sağlamaktır. NÖBETÇİ UZMAN kullanıcılara ve hizmet alanlara, hizmet verenlerle iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir platform sağlayarak aracılık hizmeti verir.

3.8- NÖBETÇİUZMAN sitesinde, her ne suretle olursa olsun yararlanan tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve hizmet alanlar, bu sayfalarda yer alan tüm yükümlülük, NÖBETÇİ UZMAN teklif kuralları ve yararlanma koşullarını kabul ettiklerini ve bunlara aykırı davranışlarının hukuki ve cezai sorumlulukların gerektireceğini anladıklarını kabul ve taahhüt eder.

3.9- Kullanıcı/hizmet alan; Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple NÖBETÇİ UZMANDAN her ne isim altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10-Kullanıcı/hizmet alan; NÖBETÇİ UZMAN tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla üyelik oturum şifresinin belirlenmesi ve korunması kullanıcı/hizmet alanın kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı tarafından adı ve şifresi paylaşılmamalı ve korunmalıdır. Kullanıcı/hizmet alan, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Site, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir

3.11- Sitede yer alan teklifin, Kullanıcı/Hizmet Alan tarafından kabul edilmesi halinde teklifte belirtilen fiyat üzerinden, hizmeti sağlamak üzere kullanıcı/Hizmet Alanı bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir.

3.12- Kullanıcı/hizmet alan Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. NÖBETÇİ UZMAN söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Kullanıcı/Hizmet alana aittir.

3.13- Hizmet alanlar ve siteyi kullananlar yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı ve hizmet alanlar, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. NÖBETÇİ UZMANI kullananlar/hizmet alanlar site üyeliğinin kendilerine tanıdığı hak ve imkânlarını kullanırken, yürürlükteki yasal mevzuata, etik kurallara ve web uygulaması üyelik sözleşmesine uygun davranmakla yükümlüdür. NÖBETÇİ UZMANIN sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.

3.14- Her Kullanıcı ve hizmet alan NÖBETÇİ UZMAN ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katologları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla NÖBETÇİ UZMAN ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. NÖBETÇİ UZMAN Kullanıcılarının ve hizmet alanların, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.15- Kullanıcılar sitede sunulacak hizmetlerin alış ve satışı ile ilgili işlemlerde Online Ödeme Sistemi'ni kullanmak zorundadırlar.

3.16- Hizmet Alan, danışmanlık hizmeti satın almak amacıyla, talepte bulunması halinde, hizmet açıklamasını, NÖBETÇİ UZMAN tarafından belirlenmiş satış şartlarını usullerini de kabul etmiş sayılır. ‘Nöbetçi Uzmana Bağlan’ butonu hizmet alanı/kullanıcıyı; sitenin editöryel değerlendirmesinden geçmiş, danışan memnuniyeti yüksek bir uzman hizmet verene bağlar. Hizmet alan, görüntülü konuşma/yazışma ile hizmeti alır. Hizmet veren ile görüşme tamamladıktan sonra, görüşme dakikası kadar hizmet bedelini, Online Ödeme Hesabı ile öder.

Hizmet alan ‘Randevulu Görüşme’ ile randevu oluşturulduğunda, hizmet ücreti dakika başına tarife üzerinden, online ödeme hesabını kullanarak, alınır.

Randevulu görüşmelerde NÖBETÇİ UZMAN veya hizmet veren kaynaklı olabilecek sorunlarda, başka bir tarih veya saate ertelenebilir. Hizmetin hiç verilemeyeceği durumlarda hizmet alana para iadesi yapılır.

3.17- Kullanıcılar ve hizmet alanlar online ödemelerle ilgili sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde NÖBETÇİ UZMAN uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.18- Verilen teklifler hizmet verenler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Hizmet verenin belirttiği sürede hizmeti sağlamaması halinde, hizmet alanın hizmet bedelinin iadesi süreci başlatılır. Yapılacak inceleme ve sorgulama neticesinde hizmet bedeli kesintisiz olarak hizmet alana 7 iş günü içinde iade edilir.

3.19- Kullanıcı/Hizmet Alan, site üzerinde gerçekleşmekte olan hizmet alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında mücbir sebepler dışında, hizmeti almaktan vazgeçmesi veyahut hizmet verenle kararlaştırılan randevuya katılmaması halinde NÖBETÇİ UZMAN sorumluluğu doğmayacaktır. Bu durumda hizmet alan, hizmet verenden veyahut NÖBETÇİ UZMAN herhangi bir hizmet bedel iadesi ya da tazminat ödenmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.20- Kullanıcı/Hizmet Alan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tarif edilen şartların oluşması halinde hizmet verene havale edilmesi için Online Ödeme Hesabına gönderdiği hizmet bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu NÖBETÇİ UZMANIN bildirdiği banka hesabına transfer edileceği; kalan kısmının hizmet verenin belirlediği banka hesabına transfer edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.21- NÖBETÇİ UZMANIN herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, hizmet verenlerin sağladığı hizmetlerin tam olarak ifa edilmesi için gayret gösterecektir. Kullanıcı/Hizmet alan; hizmet veren ile arasındaki herhangi bir anlaşmazlıkta NÖBETÇİ UZMANIN taraf olmayacağını, aracılık yükümlülüğü bulunmadığını; gerekli görürse aracılık edebileceğini, bu taleplerle ilgili NÖBETÇİ UZMANIN herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.22- Sitede yer alan her bir hizmet veren, uzmanlık alanına ilişkin sahip olduğu diploma ve sertifikaları NÖBETÇİ UZMAN tarafından incelenmiş ve onaylanmış danışmanlardan oluşmaktadır. NÖBETÇİ UZMANDA yayınlanan, hizmet veren bilgilerinin, doğruluğu ya da güncelliğini garanti etmez. Hatalı olan bilgiler fark edildiğinde/bildirildiğinde gerekli güncelleme ve düzeltmeler NÖBETÇİ UZMAN tarafından hızla yapılacaktır.
Kullanıcı/Hizmet alan sitede hizmet verenler arasından yapacağı tercihten kaynaklanan sorunlar da NÖBETÇİ UZMANIN herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.23- Kullanıcı/Hizmet alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, NÖBETÇİ UZMAN ve hizmet verenin gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

3.24- NÖBETÇİ UZMAN Sitede çalışma, geliştirme, güncelleme yapıldığı takdirde siteyi geçici olarak, kullanıcı/hizmet alanların kullanım hakkına zarar vermeden, hizmeti durdurma hakkı saklıdır. Aksi durumda öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar. Hizmetin kullanılamayacağı durumda, Kullanıcı ve hizmet alanların ödemiş oldukları ücret iade edilir.

3.25-Kullanıcı/hizmet alan; siteden şirketin satılması, birleşmesi veya yeniden yapılandırılması gibi durumlardan kaynaklanan şirket yapısındaki değişikliklerde toplanan bilgilerin devredilebileceğini kabul ve taahhüt eder.

3.26- Kullanıcı, hizmet alan veyahut her türlü site ziyaretçisi, yasa ve kanun hükmünde kararnameler ile tüm yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4-NÖBETÇİ UZMAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1- NÖBETÇİ UZMAN sitede sunulan her türlü hizmetleri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel dahi vermeden kullanabilir. Kullanıcılar ve hizmet alanlar, NÖBETÇİ UZMAN’IN talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. NÖBETÇİ UZMAN tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin kullanıcılar/hizmet alanlar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcı/hizmet alanlara aittir

4.2-NÖBETÇİ UZMAN üye seçiminde tek taraflı inisiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişileri üye yapmak, dilediklerini üye olarak kabul etmemek veya üyelikten çıkarmak ya da üyelerinin dilediğine dilediği site olanaklarından faydalanma hakkı verme hakkını mahfuz tutmaktadır.

4.3-NÖBETÇİ UZMAN, site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kuralları ile yasal mevzuata aykırı ve Nöbetçi Uzman tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla kayıt altına alabilir, gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir.

4.4- NÖBETÇİ UZMAN, sitede sağlanan Hizmetler ile ilgili olarak Kullanıcılar/hizmet alanlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabuluculuk yapabilir.

4.5-NÖBETÇİ UZMAN, site üzerinden sunulan hizmetin hukuka, genel ahlaka, kamu düzenine ve işbu sözleşmeye uygun bir şekilde verilmesini sağlamak için kullanıcıların ve hizmet alanların site üzerindeki her türlü faaliyetini denetler. Hizmetin ifasının herhangi bir aşamasında tarafların birbirlerine veyahut NÖBETÇİ UZMANA yönelik hukuka, işbu sözleşmeye, genel ahlak ve adaba aykırı; müstehcen veya siyasi içerikli herhangi bir söz, davranış ve fiilde bulunması halinde; NÖBETÇİ UZMAN tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı/hizmet alanı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı/hizmet alanın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir. NÖBETÇİ UZMANIN konuyu şikayet, suç duyurusu vb. yollarla adli birimlere intikal ettirmekten başka sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.6- NÖBETÇİ UZMAN sitede çalışma, geliştirme, güncelleme yapıldığı takdirde site geçici olarak kullanıcı/hizmet alan/hizmet veren kullanım hakkına zarar vermeden hizmeti durdurma hakkı saklıdır. Aksi durumda öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar. Kullanıcı/hizmet alan ücretini ödemiş oldukları hizmeti sonuna kadar kullanmaktan mahrum edilmez

4.7-NÖBETÇİ UZMAN kullanıcıları ve hizmet alanlar ve NÖBETÇİ UZMAN uygulamasından yararlanan herkes site ilkelerine ve misyonuna saygı duymak ve site kurallarına uymakla yükümlüdür. Site kurallarına ve ilgili mevzuata aykırı davranılması halinde NÖBETÇİ UZMAN hizmeti kesme hakkına sahiptir.

4.8-Kullanıcılar ve hizmet alanlar ile NÖBETÇİ UZMAN hukuken birbirinden bağımsız ve ayrı taraflardır. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

4.9-NÖBETÇİ UZMAN Sitesinde kullanıcı/hizmet alanın satın aldığı bir hizmetin, NÖBETÇİ UZMAN kusuru sebebiyle, verilememesi durumlarında, kullanıcıya bilgi verilerek, para iadesi yapılır ve hizmetin iptali sağlanır.

4.10- NÖBETÇİ UZMAN; sitenin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Site veyahut üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.

4.11- Site içinde yayınlanan hizmet veren uzmanlara ait kişisel bilgiler (özgeçmiş, unvan, adres, telefon vs. ) çoğu kez Hizmet veren uzmanlar tarafından girilmiş olup bu bilgilerinin ilgili kişi tarafından hatalı girilmiş ya da güncelliğini yitirmiş olması mümkündür. NÖBETÇİ UZMAN Sitede yayınlanan Uzman bilgilerinin doğruluğu ya da güncelliğini garanti etmez. Hatalı olan bilgiler bildirildiğinde gerekli güncelleme ve düzeltmeler hızla yapılacaktır.

4.12-NÖBETÇİ UZMAN site bilgileri kaynak göstermeksizin kullanılamaz.

4.13- Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, NÖBETÇİ UZMAN işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, NÖBETÇİ UZMAN için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için NÖBETÇİ UZMAN’DAN herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

4.14-NÖBETÇİ UZMAN Hizmet verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir taahhütte bulunmamaktadır.

4.15-NÖBETÇİ UZMAN hizmet veren uzmanların vermiş olabilecekleri; bilgi, tavsiye veyahut önermiş olabilecekleri kurum, ürün ve diğer uzmanlar hiçbir koşul altında NÖBETÇİ UZMAN tarafından tavsiye edilmiş, yönlendirilmiş, önerilmiş ve onaylanmış olarak kabul edilemez. Bu sebeple NÖBETÇİ UZMAN kullanıcı/hizmet alanlar, hizmet veren uzman tarafından sağlanan bilgi ya da tavsiyeleri doğrultusunda oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir koşul altında sorumlu olmayacaktır.

4.16- NÖBETÇİ UZMAN siteye ziyaretçi/kullanıcı/ hizmet alan olarak veya her ne suretle olursa olsun yararlanan tüm ziyaretçiler bu sayfalarda yer alan tüm yükümlülükler, NÖBETÇİ UZMAN telif kuralları ve yararlanma koşullarını kabul ettiklerini ve bunlara aykırı davranışlarının hukuki ve cezai sorumlulukları gerektireceğini anladıklarını kabul ve taahhüt eder.

4.17-NÖNETÇİ UZMAN, kullanıcı/hizmet alanın isteği dışında ticari iletişim faaliyeti yapmamayı, izin alınmaksızın pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak imkanlar sağlamayı beyan ve taahhüt eder.

4.18-Hizmet içeriğinin tamamı telif hakkı, patent, marka tescili ve fikri mülkiyet haklarına tabii yasalar çerçevesinde korunmaktadır. İş bu sözleşmeyi kabul ederek NÖBETÇİ UZMAN tarafından aksi ifade edilmedikçe sitedeki hizmetlerin ve içeriğin bir kısmını ya da tamamını değiştirmeyeceğinizi, kopyalamayacağınızı, kiralamayacağınızı ve satmayacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Tüm NÖBETÇİ UZMAN site içeriği, üzerinde tasarruf ve telif hakları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde Murat Düztaş'a aittir

4.19-İşbu Üyelik Sözleşmesi NÖBETÇİ UZMAN içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar ve Hizmet alanlar, işbu sözleşme hükümlerini NÖBETÇİ UZMAN kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. NÖBETÇİ UZMAN dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler ve değişiklik tarihi belirtilerek NÖBETÇİ UZMAN üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

5-Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişkin Hususlar

5.1-İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve mevzuatına tabidir.

5.2-Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta kendi aralarında sulhken çözülememesi halinde; bu uyuşmazlıkların çözümü için Adana (neresi olacak? İstanbul mu diyelim?) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

6-Sözleşmeni Feshi

6.1- İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Sözleşme ’de belirtilen Nöbetçi Uzman’ın fesih hak ve yetkisinin olduğu haller saklı kalmak üzere, Kullanıcı/hizmet alan siteye üye olduğu sürece yürürlükte olup taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcı/hizmet alanın geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde ise sona ermiş sayılacaktır.