Hizmet Veren Sözleşmesi

HİZMET VEREN ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

www.NOBETCİUZMAN.com (bundan böyle site olarak anılacaktır.)'a ziyaret eden kullanıcılar ve siteye üye olan kullanıcılar aşağıdaki üyelik sözleşmesini okumuş, anlamış, kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

1-Sözleşmenin Tarafları
MURAT DÜZTAŞ'ın sahip olduğu WWW.NOBETCİUZMAN.COM web adresi kısaca "NÖBETÇİ UZMAN" olarak, işbu sözleşmede taraflardan www.nobetciuzman.com internet adresindeki içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek veya tüzel kişiler kısaca "HİZMET ALAN" olarak, hizmet alanın yardıma ihtiyaç duyduğu alanlardaki uzman danışmanlar kısaca "HİZMET VEREN" olarak anılacaktır.

2- Tanımlar
Hizmet Alan (Üye): NÖBETÇİ UZMAN uygulamasında, profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, iş bu Sözleşmeyi kabul ederek NOBETCİ UZMAN hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişi,

Kullanıcı: NÖBETÇİ UZMAN web sitesini hizmet alarak ya da hizmet almaksızın ziyaret eden kişi,

Hizmet Veren (Uzman): NÖBETÇİ UZMAN uygulamasında danışmanlara özel profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, uzmanlığını sunduğu resmî belgelerle (diploma, sertifika vb.) belgelemiş, nobetciuzman.com hizmet(danışman) sözleşmesini kabul etmiş, başvurusu NÖBETÇİ UZMAN tarafından kabul edilmesi halinde, NÖBETÇİ UZMAN uygulamasında hizmet vermek istediğini beyan etmiş kişilerdir.

Site: www.nobetciuzman.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi,

Hizmet: Sitede hizmet veren tarafından sağlanacak her türlü hizmeti,

Nöbetçi Uzman Hizmetleri : NÖBETÇİ UZMAN; online danışmanlık konusunda aracılık hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması, ileride doğacak teknik zaruretlere uyum sağlanması, mevzuata uyum sağlanması, kullanıcıların Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini temin etmek üzere, dilediği zaman Hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilmesi, NÖBETÇİ UZMAN tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşulları , ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan kullanıcılara duyurulmasını,

Online Ödeme Sistemi: Danışan ve danışman arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının; NÖBETÇİ UZMANIN iş birliği yaptığı ve BDDK denetimindeki Ödeme Kuruluşu olan (İyzico) Sanal POS tarafından, işbu Sözleşmede belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar aracılığıyla ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde sağlanan hizmeti,

Online Ödeme Hesabı: Online Ödeme Sistemi Hizmetinin ifa edilmesi için, NÖBETÇİ UZMANIN işbirliği yaptığı BDDK denetimindeki Ödeme Kuruluşu olan (iyzico) Sanal POS tarafından yönetilen (iyzico) adlı ödeme sisteminin bağlı olduğu koruma hesabını,

Mücbir Sebep: Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak ve hukuken de kabul edilebilir olayları,

Teklif: Kullanıcı/Hizmet alan, Hizmet veren profilinde ya da seçtiği kategoride belirtilen hizmetleri, belli bir dakika başına tarife üzerinden, görüşme sonunda hesaplanacak belli bir meblağın, ödeme bilgileri üzerinden otomatik tahsil edilmesini,

Sözleşme: NÖBETÇİ UZMAN HİZMET VEREN Danışman Sözleşmesini,

Yönetmelik: 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

2-Hizmet Veren Hak ve Yükümlülükleri

2.1- Sisteme kayıtlı olarak tüm hizmet veren uzmanlar, diploma, sertifika, cvlerini NÖBETÇİ UZMAN ile paylaştıktan ve sistem tarafından belgelerin doğruluğu incelenip  onaylandıktan sonra hizmet vermeye başlarlar. Hizmet verenler tarafından sağlanacak hizmetin kalitesi ya da uygunluğu ile ilgili durumlarda NÖBETÇİ UZMAN sorumlu tutulamaz.

2.2- Hizmet veren, sitede arz ettiği hizmetlerin içerik de dahil olmak üzere her türlü mülkiyetinin kendisine ait olduğunu, hizmetin kendisi tarafından sunulmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3- Hizmet Alan, danışmanlık hizmeti satın almak amacıyla, talepte bulunması halinde, hizmet açıklamasını, NÖBETÇİ UZMAN tarafından belirlenmiş satış şartlarını usullerini de kabul etmiş sayılır. Hizmet Alan, sitede, görüntülü konuşma/yazışma ile hizmeti alır. Hizmet veren ile görüşmesini tamamladıktan sonra, görüşülen dakika kadar hizmet bedelini, Online Ödeme Hesabı ile ödemesini yapar. Hizmet verenin, Hizmet alımı esnasında taraflarca kararlaştırıldığı şekilde hizmeti sunması gerekmektedir.

2.4-NÖBETÇİ UZMAN; hizmet veren uzmanların vermiş olabilecekleri, bilgi, tavsiyeler ya da önermiş olabilecekleri kurum ve diğer danışmanlar, hiçbir koşulda NÖBETÇİ UZMAN tarafından tavsiye edilmiş, önerilmiş ve onaylanmış olarak kabul edilemez. Kullanıcı/hizmet alanın yukarıda belirtilen ve hizmet veren uzmanlar tarafından sağlanan bilgi ya da tavsiyeleri doğrultusunda oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir koşul altında NÖBETÇİ UZMAN ve hizmet veren sorumlu olmayacaktır.

2.5- ‘Nöbetçi Uzmana Bağlan’ butonu hizmet alanı/kullanıcıyı; sitenin editöryel değerlendirmesinden geçmiş, danışan memnuniyeti yüksek bir uzman hizmet verene bağlar. Hizmet alan, görüntülü konuşma ile hizmeti alır. Hizmet veren ile görüşme tamamladıktan sonra, görüşme dakikası kadar hizmet bedelini, Online Ödeme Hesabı ile öder.

Hizmet alan ‘Randevulu Görüşme’ ile randevu oluşturduğunda, hizmet ücreti dakika başına tarife üzerinden, online ödeme hesabını kullanarak, alınır. Hizmet veren belirli gün ve saatte hizmeti verir.

2.6- Hizmet veren, ‘Randevulu Görüşme’ de Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili kullanıcı/hizmet alana, belirlenen tarih ve saatte sağlayamaması halinde, başka bir tarih ve saate erteleyebilir. Hizmetin verilmesinin imkânsız olması durumda, hizmet alana hizmet bedeli iade edilir.

2.7- Hizmet veren, Site üzerinde gerçekleşmekte olan hizmet alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, kullanıcı/hizmet alanın hizmeti almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü NÖBETÇİ UZMANIN hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını, bu sebeple herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.8-Hizmet verenin kusuru sebebiyle, NÖBETÇİ UZMAN aleyhine, hizmet alanlar ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini hizmet verene rücu etme hakkını saklı tutar.

2.9- Hizmet veren hizmeti arz etme sürecinde oluşabilecek teknik aksaklıklardan sorumlu değildir. Danışma teknik nedenlerle aksarsa, verilen hizmet süresi hesaplanır ve hizmet alandan kullandığı süre için ödeme alınır. Randevulu görüşmelerde ise hizmet süresi daha sonra tamamlanır. Tamamlanması imkansız olduğu durumlarda, hizmet alana kalan süre için hizmet bedeli iade edilir.

2.10- Hizmet veren, hizmetin içeriği, sunumundan sorumlu olacağını, NÖBETÇİ UZMANIN bu bilgileri kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.11-Hizmet veren, hizmetin hiçbir aşamasında hukuka, genel ahlaka, kamu düzenine aykırı veya siyasi içerikli fiil, davranış ve sözlerde bulunamaz. Hizmet veren; hem hizmet alana hem de site üzerinden diğer kullanıcılara ve NÖBETÇİ UZMANA yönelik genel ahlak ve adaba aykırı, müstehcen veya siyasi içerikli herhangi bir söz, davranış ve fiilde bulunması halinde konunun şikayet, suç duyurusu vb. yollarla adli birimlere intikal ettirileceğini bilir ve kabul eder.

2.12- Siteye hizmet veren tarafından eklenen her türlü bilgi, doküman, hizmet, yazı, ifade, dosya, görüntü vs. kaynaklara ait yasal sorumluluk hizmet verene aittir. Kişi anonim ya da görünür biçimde yaptığı her paylaşımdan kendisi sorumludur. Bu konuda NÖBETÇİ UZMAN hiçbir sorumluluk altında değildir. Hizmet veren tarafından suç teşkil edecek, yasalara, uluslararası anlaşmalara aykırı ve NÖBETÇİ UZMAN amacına aykırı bilgi yayınlamayacağını, iletmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.13-NÖBETÇİ UZMAN hizmet veren ve hizmet alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, gerektiğinde aracılık yapabilir. Sunulan hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda hizmet alanın veya 3. kişilerin zararlarından, hizmet verenin ve NÖBETÇİ UZMANIN herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

2.14-NÖBETÇİ UZMAN sitede çalışma, geliştirme, güncelleme yapıldığı takdirde, geçici olarak kullanıcı/hizmet alan ve hizmet verenlerin üyelik hakkına zarar vermeden hizmeti durdurma hakkı saklıdır.

2.15- Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Hizmet veren işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Hizmet veren için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için Hizmet verenden herhangi bir nam altında tazminat veyahut komisyon talep edilmeyecektir.

2.16-NÖBETÇİ UZMAN hizmet verecek danışman seçiminde tek taraflı inisiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişileri hizmet veren olarak üye yapmak, dilediklerini üye olarak kabul etmemek veya üyelikten çıkarmak hakkını mahfuz tutmaktadır.

2.17- Kullanıcı/hizmet alanlar NÖBETÇİ UZMAN ilkelerine ve misyonuna saygı duymak ve NÖBETÇİ UZMAN kurallarına uymakla yükümlüdür. NÖBETÇİ UZMAN kurallarına ve ilgili mevzuata aykırı davranılması halinde NÖBETÇİ UZMAN veya hizmet veren hizmetini kesme hakkını sahiptir.

2.18- NÖBETÇİ UZMAN hizmeti gizlilik ilkesine göre gerçekleştirilmektedir. Hizmet alanlar ve hizmet verenlere ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca savcılık ve emniyet birimi tarafından istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır. NÖBETÇİ UZMAN, site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kuralları ile yasal mevzuata aykırı ve Nöbetçi Uzman tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla kayıt altına alabilir, gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir. Bu sebeple NÖBETÇİ UZMAN sitesinde görüşme süresince gerçekleşen iletişimin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktatır.

2.19-Hizmet içeriğinin tamamı telif hakkı, patent, marka tescili ve fikri mülkiyet haklarına tabii yasalar çerçevesinde korunmaktadır. İş bu sözleşmeyi kabul ederek NÖBETÇİ UZMAN tarafından aksi ifade edilmedikçe sitedeki hizmetlerin ve içeriğin bir kısmını ya da tamamını değiştirmeyeceğinizi, kopyalamayacağınızı, kiralamayacağınızı ve satmayacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Tüm site üzerinde tasarruf ve telif hakları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde Murat Düztaş'a aittir.

2.20- Hizmet veren, satışa sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına kullanıcı/hizmet alanlardan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, NÖBETÇİ UZMANI temsilci olarak atadığını kabul etmektedir. Temsil yetkisinin hizmet veren tarafından iptal edilmesi halinde NÖBETÇİ UZMAN, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve hizmet veren uzmanın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Hizmet alan, hizmetlere ilişkin ödemeyi hizmet verenin temsilcisi sıfatıyla NÖBETÇİ UZMANA yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.

2.21- Hizmet alanlar ve hizmet verenler  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında NÖBETÇİ UZMAN mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve tüm üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Hizmet alan ve hizmet veren sitede tüketicinin korunması hakkında kanun, mesafeli sözleşmelere dair yönetmelik ve e ticaret hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar hakkında yönetmelik çerçevesinde Nöbetçi Uzmanın kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul ve tahahüt eder.

2.22- Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.

2.23- NÖBETÇİ UZMAN sitede her türlü içeriği, uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın, istediği zaman, değiştirme veya silme haklarını saklı tutar.

3-Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişkin Hususlar

3.1-İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve mevzuatına tabidir.

3.2-Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta kendi aralarında sulhken çözülememesi halinde; bu uyuşmazlıkların çözümü için Adana  Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

4-Sözleşmeni Feshi

4.1- İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Sözleşme ’de belirtilen Nöbetçi Uzman’ın fesih hak ve yetkisinin olduğu haller saklı kalmak üzere, hizmet veren uzman siteye üye olduğu sürece yürürlükte olup taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Hizmet verenin geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde ise sona ermiş sayılacaktır.